COGRAS

Externí správa

Vzdálená administrace dodaného CAx a PLM systému

EXTERNÍ SPRÁVA

Vzdálená administrace dodaného CAx a PLM systému

Každá instalace systému Creo a Windchill vyžaduje pravidelnou činnost svědomitého správce. Aby práce vašich uživatelů byla snadnější a naše podpora účinnější, mezi obecné povinnosti správce by měly patřit následující činnosti:
  • Udržovat firemní servery, pracovní stanice uživatelů a celou počítačovou síť ve funkčním stavu, zejména však dbát o stejnorodost pracovního prostředí, tj. využívání stejné verze aplikačního software (zejména Creo + Windchill), jejich stejné softwarové konfigurace, využití aktuální databáze normalizovaných dílců, …
  • Instalovat potřebné nové verze operačních systémů, nutných záplat nebo „service pack“ jak na server, tak na stanice
  • Spravovat uživatelské účty na serveru (tzn. zakládat potřebné nové účty, rušit přebytečné účty, přidělovat vhodná přístupová práva, …)
  • Mít přehled o využití disků na serveru, zajistit bezpečné zálohování firemní databáze a uživatelských dat
  • V případě poruchy nebo opodstatněných stížností uživatele na nekorektní chování pracovní stanice vyšetřit pravděpodobnou příčinu problému (hardwarová porucha, nekompatibilita v operačním systému, chyba v aplikačním software, …) a případně konzultovat problém s dodavatelem nebo servisní organizací
  • Pravidelně sledovat síť za účelem zabezpečit optimální funkčnost a spolehlivost provozu včetně ochrany před neoprávněným použitím

Pokud nemáte ve vaší firmě vhodného pracovníka, který by mohl plnit výše uvedené úkoly, nabízíme vám možnost externí správy instalace PTC produktů. Zabezpečíme pravidelné vykonávání nejnutnějších činností tak, aby se vaši uživatelé mohli plně soustředit na řešení svých vývojových, konstrukčních nebo technologických úkolů.

EXTERNÍ SPRÁVA - JISTOTA SYSTÉMU

Vzdálená administrace dodaného CAx a PLM systému

MÁM ZÁJEM O EXTERNÍ SPRÁVU SYSTÉMU

kontaktujte nás prosím