ProduktyProjektySlužbyPodporaSpolečnostKontakt
COGRAS
3DCaliper

3DCaliper
Produkty > 3DCaliper

3DCaliper

Automatická analýza 3D geometrie3DCaliper

3DCaliper je softwarový nástroj, který účinně napomáhá řídit návrh nového výrobku pomocí automatických analýz 3D CAD geometrie. Kontroluje tloušťku stěn, minimální vůle a další kritické rozměry pro správnou kvalitu a vyrobitelnost litých a vstřikovaných dílů, popřípadě dílů, vyráběných technologií hlubokého tažení.

Tloušťka stěny má u těchto výrobních technologií zásadní vliv na kvalitu a často i vyrobitelnost výsledného produktu.

Správná vzdálenost mezi komponentami v sestavě, případně mezi výrobkem a nástrojem, je rovněž klíčová pro správnou funkci výrobku.

Speciální typ distanční analýzy je dále schopen najít rozdíly mezi dvěma podobnými součástmi nebo dvěma verzemi téže součásti. 3Dcaliper tak nabízí rovněž přesnou a jednoduše použitelnou metodu porovnávání geometrie modelů.

Na rozdíl od jiných podobných nástrojů, 3Dcaliper podporuje iterativní přístup, zaměřený na konkrétní problém. Každý potenciální problém je možné vyšetřovat a případně napravit samostatně, aniž by tyto změny ovlivnily zbytek analýzy.

Ceník


3DCaliper DEMO licence
15 dní na vyzkoušení
zdarma

Kvalita a vyrobitelnost integrované v CAD modelu

3DCaliper results

3Dcaliper dovoluje uživateli zaměřit se na kvalitu a vyrobitelnost v ranných fázích návrhu, dříve než se případné změny stanou příliš náročné na čas i prostředky. Umožňuje designérům a výrobcům provádět rychlé a přesné proměření komplexních modelů, identifikovat případné problémy a provádět změny v návrhu podle potřeby.

Analýza tloušťky stěny umožňuje uživateli prověřit správné plnění formy odlitku nebo výlisku, stejně tak i kvalitu výrobku. Díly s nerovnoměrnou tloušťkou stěny se mohou ve výrobě setkat se značnými technologickými problémy. Pokud se takto navržené díly nedostatečně chladí nebo naopak zahřívají, mohou vznikat funkční a estetické vady (staženiny). Oprava špatně navržené formy zvyšuje cenu budoucího výrobku a prodlužuje časy dodávky.

Měření vzdáleností v sestavě nabízí možnost jak ověřit odstupy mezi součástmi, důležité pro správnou funkci sestavy.

Porovnávání modelů slouží mimo jiné k automatické identifikaci změn v geometrii, prováděných během procesu návrhu. Tím zrychluje práci v případě nutnosti návratu ke starším verzím návrhu.

Prezentace výsledků

Výsledkem analýzy 3Dcaliperu je seznam oblastí v modelu, označujících kritická místa a potenciální problémy. Tyto oblasti je možné zobrazit ve falešných barvách přímo v okně s modelem. To velmi usnadňuje interpretaci výsledků uživatelem. Souběžně jsou oblasti zobrazeny ve formě přehledné tabulky, včetně důležitých informací jako je minimální změřená vzdálenost/tloušťka stěny. Jednotlivé výsledky je možné prohlížet, přidávat k nim poznámky, seskupovat je do skupin a podobně. Analýzu je možné uložit s modelem pro pozdější vyhodnocení. Ze zpracovaných výsledků je možné vytvářet přehledné reporty v PDF nebo HTML, popřípadě je exportovat ve formě pomocných prvků CAD systému.
 

3DCaliper

Základní rysy

 • Pracuje přímo s geometrií CAD modelu
 • Přehledný průvodce pro zadání parametrů analýzy
 • Výsledky ve falešných barvách přímo v okně modelu + přehledné zobrazení v tabulce
 • Možnost filtrovat a seskupovat výsledky, přidávat komentáře, verifikovat apod.
 • Výsledky mohou být zveřejněny ve formátu PDF nebo HTML
 • Výsledky mohou být exportovány do pomocné geometrie modelu
 • Pracuje s objemovou, povrchovou i hybridní geometrií
 • Umožňuje analyzovat importovanou (i poškozenou) geometrii

Klíčové vlastnosti

 • Efektivní analýzy 3D CAD geometrie

  3DCaliper provádí měřící analýzy přímo na 3D CAD geometrii modelu, čímž eliminuje tradiční postupy (užívající náhradní geometrické reprezentace), šetří čas a poskytuje přesnější výsledky.

 • Automatická verifikace součásti a formy

  Geometrie součásti a nářadí na její výrobu je kontrolována v mnohem kratším čase, než je tomu u klasických manuálních metod. Vysoká efektivita práce je dána odbouráním nebezpečí vzniku chyb, časově náročného vytváření řezů analyzovaného dílu a úplnou eliminací destrukčních testů.

 • Pokrytí celého vývojově výrobního procesu

  3DCaliper odhaluje možná problémová místa při výrobě navrhované součásti již v průběhu jejího vývoje a pomáhá řídit výši nákladů na výrobu dílu i potřebného nářadí poskytnutím potřebných informací pro správná rozhodnutí. 3DCaliper umožňuje provádět komplexní analýzy tloušťky stěn CAD modelů a snižuje tak nutnost provádět konstrukční zásahy do forem a výroby při současném omezení zmetkovitosti.

 • Zajištění kvality výrobku i nářadí

  Konstruktéři výrobků i konstruktéři nářadí mohou kontrolovat svou práci z pohledu dodržení kvality již ve fázi svých koncepčních návrhů. 3DCaliper poskytuje automatickou verifikaci 3D CAD modelů, která zaručí, že díly i nářadí na jejich výrobu budou vyrobeny bez vynucených změn a problémů.

 • Zkrácení vývojových a výrobních časů

  Zkrácení vývojových a výrobních cyklů je při využití 3DCaliper zaručeno už v prvotních fázích návrhu výrobku. Díky funkci aktualizace analýzy po změně modelu podporuje 3DCaliper iterativní přístup k modelování a usnadňuje experimentování v počátečních fázích návrhu.

 • Jednoduché zvládnutí a snadné užití

  Zvládnutí základních funkcí programu 3DCaliper zabere uživatelům systému Creo jen několik minut. Nevyžaduje žádné předchozí analytické znalosti. Základní oborové znalosti jsou požadovány ke správné interpretaci grafických výsledků. 3DCaliper nabízí přehledné průvodce (wizard) pro zadávání všech typů analýz a export výsledků.

Aktualizace 3DCaliperu

Vylepšení ve verzi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6

 • Podpora Creo Elements/Pro 5.0, Creo Parametric 2.0,3.0 a 4.0
 • Podpora Windows 7, Windows 8 a 8.1, Windows 10
 • Profily analýz - v konfiguračním souboru lze vytvořit profily pro analýzy. Definují typ a jméno analýzy, limity a geometrii
 • Vylepšení reportů - nový formát 'na šířku". V reportech se zobrazují jednotky ve kterých je model.
 • Správa výsledků - přidán nový status výsledku - "skrytý". Maska pro filtrování výsledků může být definována pomocí různých typů výsledků. Podvýsledky s nulovou kritickou vzdáleností a které jsou označené rohovým filterem se neuvažují při stanovování kritické vzdálenosti celého výsledku.
 • Vylepšení filtrů - Rohový filtr byl vylepšen (je přesnější) a v analýze minimální vůle (Clearance) se nazývá filtrem kontaktu (Contact filter).
 • Systémové proměnné v konfiguračním souboru -  Systémové proměnné mohou nahradit cesty definované lokálně zatímco konfigurační soubor je uložen na síťovém disku.
 • Změny barevné škály - škála může být definována také pro záporné hodnoty. Ty jsou využity v anaýze Model Compare, kde přidaný materiál může být zobrazen jinou barvou než materiál odebraný.
 • Volba úrovně fokusu - úrovně 100%, 50% nebo 30% lze definovat v konfiguračním souboru.
   

Vylepšení ve verzi 4.1

3DCaliper 4.1 obsahuje dva další moduly - Thick Walls a Model Compare. Analýza Tlustých stěn (Thick Walls) je rovnocenná analýze Wall Thickness outside the limit (jen nad horní limit) z verze 3.1. Dokáže nalézt místa, kde je model přílis silný.  Analýza Model Compare je navržena pro nalezení rozdílů mezi dvěmi geometrime podobných partů.
 • Výsledky analýzy Model Compare - analýza poskytuje dva různé typy výsledků - ty, kde materiál byl přidán a ty, kde byl odebrán. Oba jsou zobrazeny a zpracovávány steně, jen kritické vzdálenosti mají rozdílná znaménka.

Vylepšení ve verzi 4.0

3DCaliper verze 4.0 přinesla vylepšený algoritmus, který zrychluje dobu výpočtu a snižuje paměťové nároky. Obsahuje však pouze dva moduly, takže funkčnost verze 3.1 není plně pokryta. Proti předchozí verzi 3.1 přináší tato všechna vylepšení:
 • Zvýrazňování souvisejících povrchů a prvků - zvýrazňuje povrchy a prvky nejen pomocí kontur, ale také zbarvením celých povrchů.
 • Fokus zahrnuje i názvy výsledků
 • Úroveň fokusu v Report Wizardu - uživatel může nastavit částečný fokus když vytváří snímek obrazovky pro report. V předchozích verzích by výsledek pouze vycentrován a maximálně přiblížen. Nyní lze nastavit přiblížení i na 50% nebo 30%, takže lze vidět více z jeho okolí.
 • Verze 3DCaliperu je zobrazena v přehledu analýzy
 • Výběr výsledků dle povrchu - Lze vybrat povrch v modelu a zvýraznit v tabulce výsledků všechny výsledky, které se k němu vztahují.
 • Rozšířený Assembly Options dialog - Sestava je zobrazena ve stromě (namísto v seznamu) a lze vybírat nejen party, ale i podsestavy.
 • Vůle k podsestavě - Analýza minimální vůle může být provedena nejen k jedné komponentě (partu) ale i k vybraným podsestavám.
 • Vylepšení třídění výsledků  - výsledky mohou být tříděny nejen dle vzdálenosti, ale také podle velikosti, jména nebo souřadnic.
 • Volba jazyka při instalaci - Instalátor dovoluje zvolit jaká jazyková prostředí mají být instalována. Lze také zvolit výchozí jazyk během instalace.
 • Volba Corner filter - uživatel může vypnout a zapnout tento filter.
 • Defaultní barevná škála pouze pro čtení - touto volbou lze nastavit výchozí barevnou škálu pouze pro čtení, aby se zabránili modifikaci 'firemních standardů".
 • Zobrazení PDF nápovědy - možnost volby mezi zobrazování help v CHM nebo v PDF. Pokud je 3DCaliper nainstalová na síťovém disku, CHM nápověda nefunguje standardně (kvůli chybě v CHM prohlížeči)
 • Filter Tooltip - nápověda s popisem filtru je zobrazena vždy když uživatel umístí kurzor myši nad ikonu filtru v tabulce výsledků.
 • Vylepšená funkce Ulož Model (Save Model) - tlačítkou pro uložení je dostupné pouze po modifikaci výsledků. Tímto je zabráněno nechtěném ukládání stejných verzí modelu (úspora diskového prostoru, prevence check in/check out problémů)
 • Varování v dávkové anaýze (Batch Analysis) - dávkový mód lze nastavit tak, že výsledky nebudou uloženy a model je poté odstraněn ze session. Aby nedocházelo k nechtěným ztrátám výsledků je zobrazeno varování když se uživatel pokouší spustit takovouto dávkovou analýzu.

created by Tomáš Loun